Уредништво

 

Главен и одговорен уредник:
Марјан Темовски

Уредувачки одбор:
Марјан Темовски
Златко Ангелески
Дарко Јованоски

Научен одбор:
д-р Драган Колчаковски | Институт за географија, ПМФ – Скопје
д-р Славчо Христовски | Институт за биологија, ПМФ – Скопје
м-р Билјана Гичевски | Истражувачко друштво Урсус Спелеос – Скопје
м-р Василка Димитровска | Институт за историја и археологија, УГД – Штип
Марјан Темовски | Спелеолошки клуб Златоврв – Прилеп; самостоен истражувач

Технички уредник:
Марјан Темовски

Лектор:
Мери Кондоска

 

Comments are closed.